Kontaktu forma

Ventiļi ar PFTE darbavirsmas pārklājumu

Pārtraucējentiļi - viens no cauruļvadu ventiļu veidiem, kurš tiek izmantots narba šķidruma apturēšanai un tālākai palaizšana dažādos tehnoskajos procesos. Pārtraucējventiļi un to veidi tiek plaši izmantoti tehniskās cauruļvadu sistēmās un sastāda ap 80% no visiem pielietojamiem izstrādājumiem. Šādu pārtraucējventiļu tipā ietilpst -  aizbīdņi, lodveida sistēmas ventiļi, diskveida sistēmas ventiļi. Pamata uzdevums pārtraucējventiļiem ir cauruļvadu darba šķidruma plūsmas apturēšana, kā arī sniegt vajadzīgo blīvējumu. 

Ventiļu uzstādīšanai ir vairāki veidi:

- atloku;

- metināmās; (piemetinot)

- uzmavu; 

- iemavu;

- kapļveda;

Vairāk tiek izplatīti atloku un metināmie ventiļu veidi. Parsvarā vieglas montāžas un universālu izmēru dēļ, jo demontējot vecos un uzstādot jaunus ventiļus, to izmēri, pie pareizas izvēles, sakrīt, tadējādi pasargājot no liekiem konstrukciju risinājumiem ventiļu uzstādīšanai. Uzstādīšana metinot ir vienkārša un tiek pielietota arī curuļvadu maģistralēs. Pamata konstruktīvie elementi ir korpuss un aizslēgs. Atkarībā no aizslēga veida un tā pārvietošanās korpusā darba laikā, tiek dalīti uz lodveida un aizbīdņveida tipiem.

Visi iepriekšminētie ventiļu elementi var tikt pārklāti ar PFTE blīvējumu, pēc klienta prasībām. Kā arī ventiļa slēgs var tikt izgatavots no PFTE vai pārklāts ar to. Šāds risinājums var būt izmantots pārtikas vai ķīmiskās vidēs, kur ir nepieciešama augsta ķīmiskā noturība ventiļiem, kā arī augstai temonoturībai vai videi, kur elements tieši saskarās ar pārtikas produktiem. 

Vispārējā informācija par ventiļu tipiem:

Lodveida sistēmas ventiļi - viens no plašāk izmantojamiem ventiļu tipiem. To izmantošanas vides ir ļoti dažādas, piemēram - lielu vai mazu pilsētu komunālaijās sistēmās, gāzes sistēmās, siltumpadeves sistēmās, bet, šim veidam ir svarīgi ievērot to hermētiskumu un cauruļvadu darba spiedienu. Attiecīgi dokumentu normatīviem, ventiļu krāsai ir jāatbilst tā darba videi:

- zila - ūdens, tvaiki.

- dzeltena - gāze.

- melna - nafta un naftas izstrādājumi.

Lodveida sistēmas ventiļi var tikt izgatavoti no dažādiem materiāliem: tērauds (ogleķla bagātināts tērauds, nerūsējošais tērauds, leģēts tērauds), bronzas, augstākai ķīmiskai noturībai var tikt izgatavoti no PFTE. Šāda veida ventiļi var tikt izgatavoti tā, lai visi darba elementi, kas saskarās ar produktu, sastāvētu no tīra PFTE.

Kā arī, pēdējā desmitgadē plašu pielietojumu ieguva ventiļi no polipropilēna un poleitilēna apdzīvojamo un rūpniecisko objektu būvniecībā, kā arī kopējās sistēmās māju vai dzīvokļu santehniskiem mezgliem. 

Šo ventiļu veidi neatšķirās darba veidā vai uzbūvē -  tas ir korpuss un aizslēgelements.  Pārtraucējelements var būt izgatavots cilindriskā vai lodes (sfēras) veidā. Retāk var sastapt ar konisko pārtraucējelemeta uzbūvi. Pēc uzbūves šie ventiļi var būt kā pilnīgi caurlaužami, kā arī ar nepilnu caurlaidamību. Ventiļi ar nepilnu caurlaidamību – ir ventilis ar mazāku diametru nekā caurulei, pie kuras tas tiek pieslēgts. Šāda tipa vārsti tiek pielietoti vedēs ar zemu spiedienuPN 0.6-1.6 МPa, kā arī tie ir lētāki par ventiļiem ar pilnu caurlaidamību. Ventiļus ar pilnu caurlaidamību ir obligāti pielietot uz caurulēm kur tiek pārvadīta gāze, cauruļvadu maģistrālēm ar augstu spiedienu piemīt daudz zemāka hidrauliskā pretestība, augstākas hermētiskās īpašības, mazāks svars un izmērs, dod iespēju tīrīt cauruļvadu darba virsmu ar dažādām attīrīšanas ierīcēm.

Šī ventiļa konstrukcija var būt kā izjaucama, gan arī kā neizjaucama. Izjaucama ventiļa konstrukcija ir masīvāka un dārgāka atšķirībā no neizjaucama tipa konstrukcijas. Izjaucama ventiļa konstrukcija var tikt remontēta, kas būtiski pagarina tās ekspluatācijas termiņu, savukār neizjaucamā ventiļa konstrukcija ir neremontējama, kas samazina tās izmaksu. 

Aizbīdņvieda ventiļi – ir viens no pārtraucējventiļu veida,  kurā padeves vides noslēgšanai cauruļvados tiek veikta ar aizbīdņu pārvietošanu perpendikulāri straumes kustībai.  Šādi ventiļi tiek izmantoti gāzveida un škidru vielu vidē, caurļvados ar DN no 50 līdz 2000  mm  pie darba spiediena no 4 līdz 200 kg/cm2. Salīdzinot ar citu veidu ventiļiem, aizbīdņveida ventiļiem piemīt sekojošas īpašības:

- Maza hidrauliskā pretestība, kad bloķējošais elements ir pilnīgi atvērts;

- Nemaina darba vielas plūsmas virzienu; 

- Aizbīdņi var tik pielietoti vidēs, kur plūst biezas vielas; 

-  Paras aizbīdņu uzstādīšana un apkalpošana;

-  Maza konstrukcija (aizbīdņa garums),

-  Iespēja padot darba vielu jekādos virzienos.

Visiem aizbīdņu tipem piemīt sekojoši trūkumi:

- Tos nevar izmantot vidēs ar kristalizējošām vielām:

- Zems pieļaujamais spiediens pie pārtraucēja  (salīdzinot ar ventiļiem).

- Zems pārtraucēja uzdarbošanās laiks pie atveršanas un aizveršanas, kas noved pie laika zuduma avārijas situāciju gadījumā;

- Gājiena beigās ir iespējams hidrauliskais sitiens; 

- Augsts pārtraucēju augstums

- Sarežģīts nodilušu blīvējumu remonts.

Pārtraucēji dalās uz:

- Tērauda aizbīdņi –  augsts spiediens.

- Čuguna aizbīdņi  –  spiediens līdz 16 kg/cm2. 

Konstrukcijā dalās uz:

- aizbīdņi ar kustīgu izspiedējgūltni

- aizbīdņi ar nekustīgu izspiedējgūltni.

Vārsts – vēl viens pārtraucēj ventiļa veids. Ventils tiek bloķēts hotizontāli.  Pēc konstrukcijas ventiļi dalās uz:  caurejamie ventiļi,lēņķviedīgie ventiļi, taisnas plūsmas ventiļi un sajaucējventiļi. Svarīgs moments izvēloties, ir poareiza ventiļu klasifikātora izmantošana:

- Partraucējventiļi,

- Pārtraucēj un regulējošāis ventilis vai speciālais.

Pārtraucējventiļu aizbīdņi konstrukcijas dalās pēc diskveida ventiļiem un diafragmas ventiļiem, bet pēc blīvejuma uz blīvslēgu, slifonu ventiļu vai vārstu.

Diskveida aizbīdnis – pārtraucējventiļa elements, kurā aizbīdnis griežās ap asi, kura nav šī elemanta ass. Vissizplatītākais un plaši pielietojams šo aizbīdņu tips - ir diskvieda pagriežamais ventilis kur regulējošais elements ir izpildīts diska veidā. Pēc hermētiskuma īpašībām dotie diskveida elementi var būt sekojošu veidu:

- ar blīvējumu metāls uz mētāla,

- ar mīkstu blīvējumu,

- ar teflona blīvejumu.

Atkarībā no ventiļa savienošanas veida tie dalās uz flančveidu, metināmiem un vītņveidīgiem.  Ventiļa kontrole, atkarībā no DN  un spēka, kuru pielieto tā kustīgās daļas vajadzīgajam stāvoklim, var būt veikta ar rokturi, ar reduktora palīdzibu, kā arī ar pneimātisko un elektrisko padevi. Materiāl un konstruktīvās īpašības tiek izšķirtas no ventiļa darba laika pozīcijās "atvērts - aizvērts", kā arī aizbīdņī kalpo kā regulējošie ventiļi darba materiāla daudzuma padevei. Tieši tādiem nosacijumiem diskveida aizbīdbis tiek izgatavots ar ventiļa roktura fiksatoru, kurš dod iespēju apturēt rokturi dažādās pozīcijās. Ipriekšminētās diskveida aizbīdņu īpašības,  viegla montāža un blīvmateriālu maiņa, diezgan ilgs ekspluatācijas laiks, salīdzinoši zema cena, atšķirībā no citiem ventiļu aizbīdņiem, noveda līdz tā plašai izmantošānai dažādās nozarēs.

Vairāk informācijas par šo produktu Jūs varat iegūt sazinoties ar mūsu menedžeriem, kontakt informācija šeit.